jaarverslag_2012

Jaarverslag 2012

Rijk Polderland vernederd tot moerassenland.

 

In polderboek 2 RIJK POLDERLAND VERNEDERD TOT MOERASSENLAND staan vijf hoofdstukken over de natuurproblemen veroorzaakt door het egocentrische beleid van enerzijds NATUUR EN BOS en anderzijds de SIGMA dictaten van WATERWEGEN & ZEEKANAAL in de historische polders van de linkerscheldeoevers. Die polders werden met veel geduld en zware inspanningen terug ingepolderd na de militaire FARNESE overstroming en DE VAL VAN ANTWERPEN. Over die periode staat een uitgebreid hoofdstuk XI – Historisch verleden zeesluis in KALLO (BOEK 1 blz.171-194) over de geschiedenis van de melkader, de eerste Scheldedijk, de vertalingen van FAMIANO STRADA uit het Latijn, de val van Antwerpen, de sluiting van het PERELGAT in 1650-1653, de SLAG VAN CALLOO 1638 en de topografische positionering van het fort DE PEREL in de voorhaven van de KALLOsluis. De foto hieronder toont de vernieling van de OUD ARENBERG polders waar de poldergrond volledig werd afgegraven – wat niet gevraagd wordt door de EUROPESE RICHTLIJNEN, integendeel wordt ontraden. Alle weidevogels zijn daar voor altijd verdwenen en vervangen (zie foto) door duizenden wilde ganzen die elk jaar moeten gevangen EN vergast worden. In de warme zomermaanden worden die vernielde polders ook nog bevolkt door zwermen moeras-MUGGEN, die in de bijliggende woongebieden niet als een geschenk van NATUUURPUNT worden ervaren.

rpl_01

 

 

Hoofdstuk XXVI De poldermoerassen van linkeroever

 

DE EERSTE GEDRAGREGEL van de Europese HABITATRICHTLIJN is INSTANDHOUDING. Voor de voorbereidende studies van die instandhouding doelstellingen zijn massa’s rapporten gemaakt aan de universiteiten van Antwerpen. DE HOOFDCONCLUSIE van al die rapporten was ontnuchterend en dus waardeloos: namelijk voor de LINKERSCHELDEOEVER bestond GEEN betrouwbare vertrekbasis voor instandhouding. Het rechtstreekse gevolg was dat NATUUR en BOS konden doen wat ze wilden. ZO GEBEURDE het (lees dit in de jaarrapporten) dat een bepaalde oppervlakte niet één keer, maar twee of drie keer kon gecompenseerd worden….b.v. zodra een kolonie meeuwen zich vestigde op een leeg opgespoten braakliggend terrein, werd dat beschouwd als een nieuw feit en bijgevolg voldoende voor een tweede of een volgende compensatie. Dat is dan ook één van de verklaringen dat verschillende compensatie rapporten voor eenzelfde gebied/terrein/oppervlakte verschillende resultaten opleverden, want iedereen telde op een eigen manier. Lees VOORBEELD IN polderboek 2 (2013) Hoofdstuk XXVI Deel 7 blz.106/107.

 

ontpoldering02

 

Hoofdstuk XXVII Sigma invasie in de Prosperpolders

 

In den beginne was er DOLSO, gevestigd in het WAASLAND concreet in Sint-NIKLAAS waar alle plannen voor de havenuitbreiding in de linkeroever polders werden bestudeerd en voorbereid. Dat werd een doorn in het oog van de afdeling Antwerpse ZEESCHELDE, later werd die naam veranderd naar WATERWEGEN en ZEEKANAAL – die onder andere verantwoordelijk werden voor de erg gecontesteerde “gecontroleerde overstromingsgebieden in GROOT-KRUIBEKE en de beruchte SIGMAplannen”. Die SIGMA specialisten organiseerden in MEI 2008 een persconferentie in KIELDRECHT waar ze aankondigden de bestaande PROSPERPOLDERS te willen ONTPOLDEREN. Langs Vlaamse zijde was toen alles al beslist, en het werd een stuk theater van Vlaams minister KRIS PEETERS : die toen aan de NEDERLANDERS moest beloven hiermee te zullen wachten tot de Scheldeverdieping was goedgekeurd in DEN HAAG. Peeters deed die belofte per telefoon, ontkende dat later en liet de ontpoldering beginnen. De sigma-ingenieurs volgden PEETERS en begonnen onmiddellijk met “de beruchte bomenkap”….wij zijn gereed en we beginnen er aan. Als achteraf blijkt dat alles moet teruggedraaid, dan is dat jammer maar niet onze fout”. Dat soort arrogantie is schering en inslag bij de SIGMA W&Z ingenieurs, zeker toen ze later de leiding kregen over alle natuurcompensaties in de LINKEROEVER SCHELDEPOLDERS. Zij zijn verantwoordelijk voor de vernieling van DOELPOLDER NOORD tot moerassengebied. We komen daar in de volgende delen uitvoerig op terug, ook waarom W&Z al dijken bouwde in DOELPOLDER NOORD.

 

ontpoldering03

 

Hoofdstuk XXXII Rietveld compensatie van KALLO

 

Dit is een poldervernieling gelegen tussen de snelweg Antwerpen-Zelzate-Knokke en het dorp KALLO(Beveren). Die polders liggen niet in het LSO vogelrichtlijn gebied, ook niet in het LSO habitatgebied, maar worden toch als compensatie gestolen voor de nieuwe Liefkenshoek-spoorwegtunnel. GEEN compensatie maar een arbitraire beslissing omdat Antwerpen een grote gordel van compensaties wilde aanleggen rond de haven met voldoende grote aaneengesloten oppervlakten. Het is een voorbeeld van overcompensatie nadat W&Z het geactualiseerde Sigmaplan in handen kregen. Deze Sigma beheerders catalogeren “het polderland waar eeuwenlang graan en andere gewassen gekweekt werden” niet meer als natuur. Alleen de vernietigde polders voor de havencompensaties mogen nu de naam “natuur” gebruiken. Deze Rietveld compensaties liggen ook veel te dicht bij de bebouwde kom van het vroegere polderdorp KALLO en worden in de komende jaren een nieuwe gesel voor de bewoners met niet alleen de muggenplaag maar veel erger door de malariakoorts die zich in het recente verleden al aankondigde.

 

ontpoldering_03

 

Hoofdstuk XXXIII Het papieren Saeftinghedok 

 

Het hoofdstuk PAPIEREN SAEFTINGHEDOK is een hoofdstuk dat een volledig verhaal brengt over het gecontesteerde tweede(vele malen grotere) open containerdok dan het bestaande DEURGANCKDOK. Dit verhaal begon al in 1998 en kreeg toen de naam Strategisch Havenafbakening Rapport , telt nu al 2500 pagina’s en kostte meer dan 20 miljoen euro. Dit plan geeft een kijk op de vernieling(opoffering) van alle overblijvende polders van de gemeente DOEL, netjes verdeeld in Doelpolder Noord, Doelpolder Midden, Prosperpolder Zuid fase 1 en fase 2, Nieuw Arenbergpolder fase 1 en fase 2. Met ander woorden alles is al verdeeld nog vooraleer dat Papieren dok BESLIST IS. Men gebruikte toen namen als Meest Wenselijk Alternatief en Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief volgend op de HASKONING AUDIT opgeëist door de getroffen landbouwers. De RAAD VAN STATE heeft kortgeleden het GRUP Havenuitbreiding linkeroever onwettig verklaard wegens schendingen van de VOGELRICHTLIJN en HABITATRICHTLIJN en in de wandelgangen horen we dat er een NIEUW MER (MILIEU EFFECTEN RAPPORT) moet gemaakt worden. Dat wordt dus nog eens 2500 bladzijden en nog eens 20 miljoen euro en nog eens 10 jaren sleutelen aan een nieuwe verdeling van de linkeroeverpolders die allemaal al voor de helft onherstelbaar VERNIELD ZIJN als voorbereiding voor een groter OPEN DOK dat nooit zal kunnen gebouwd worden.

 

rijkpolderland_05

 

Hoofdstuk XXXVIII Scheldetwisten om Hedwigepolder

 

In de tekst “Sigma invasie in de Prosperpolders” werd verteld dat de W&Z Sigma ingenieurs zonder overleg met NEDERLAND zijn begonnen aan het VERNIETIGEN van de Prosperpolder. VANDAAG gedragen ze zich bovendien als de BESLISSERS voor de vernieling van de Hedwigepolder (die volledig in Zeeuws Vlaanderen ligt, want het kleine Belgische deel HEDWIGE werd al onmiddellijk onteigend en met de PROSPER vernietigd.

In dat verband kan en moet duidelijk gesteld worden dat de wetenschappelijke kennis van de WESTERSCHELDE niet bij de vlaamse W&Z ingenieurs zit, maar wel bij de NEDERLANDERS. Om deze reden en als voorbeeld wordt de bijdrage van W.LASES “Ontpolderde Hedwige wordt tekentafelnatuur “ bijgevoegd. De Nederlanders hebben niet alleen een ander inzicht over de DRIE Scheldeverdiepingen, maar hun kennis is grondiger en een verantwoording voor hun keuze om de Westerschelde als NATURA 2000 aan te duiden, wat VLAANDEREN altijd weigerde te doen. Vlaanderen houdt zich onledig met de GOG(gecontroleerd overstromingsgebied) met varianten tot GGG waar alleen slib wordt verzameld en opgehoopt tot de LAND VAN SAEFTINGHE variant. Het BURCHTSE WEEL op Antwerpen-linkeroever is daarvoor hun speeltuin geworden.

Het is ook een vaststaand feit dat de 3de verdieping de SCHELDE HEEFT BESCHADIGD. Dat wordt natuurlijk ontkend door Antwerpse politici maar daarom is het niet minder waar. Er is een duidelijk waarneembare verandering in GETIJSLAG (vloed wordt korter dan eb) met een duidelijk snel groeiend SLIBPROBLEEM waarvan de gevolgen nog niet gekend zijn.

 

 

rijkpolderland_06